Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

BURSZTYNOWA PROMOCJA – KAWA GRATIS

Regulamin Konsumenckiej Sprzedaży Premiowej

 

 „BURSZTYNOWA PROMOCJA – KAWA GRATIS

 

1. Organizator i czas trwania promocji

 1.1 Organizatorem promocji „BURSZTYNOWA PROMOCJA – KAWA GRATIS”, zwanej dalej „promocją” jest Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek, ul. Gen. F. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. (+48 83) 35 11 489, fax (+48 83) 35 28 490, NIP 538-000-26-04,REGON 000867667, adres e-mail: spomlek@spomlek.pl, strona internetowa: www.spomlek.pl, zwany dalej „organizatorem”.

1.2 Promocja trwać będzie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. na obszarze miasta Warszawy, w punktach / sklepach handlowych, które w swojej ofercie handlowej posiadają produkty promocyjne organizatora, zwane dalej „punktami sprzedaży”.

1.3 Przedmiotowa promocja nie łączy się z żadnymi innymi akcjami promocyjnymi.

 

2. Warunki uczestnictwa w promocji

 

2.1 Promocja prowadzona w oparciu o niniejsze zasady ma charakter konsumenckiej akcji otwartej i jest przeznaczona dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych.

2.2 Uczestnikiem promocji, może być każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.5 regulaminu.

2.3 Warunkiem przystąpienia do promocji jest jednorazowy zakup minimum dwóch sztuk dowolnie wybranych produktów promocyjnych w okresie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.09.2020r., w dowolnym punkcie sprzedaży, udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu (paragon).

2.4 W niniejszej promocji produktami promocyjnymi są sery z linii Skarby Serowara (Bursztyn, Szafir lub Rubin) w opakowaniu klinek 190 g dostępne w punktach sprzedaży z oferty handlowej organizatora.

2.5 W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Spółdzielczej Mleczarni Spomlek oraz członkowie ich rodzin. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

 

3. Zasady promocji

 

3.1 W ramach promocji jej uczestnicy, za każdorazowe spełnienie warunku promocyjnego
z pkt. 2.3 regulaminu otrzymają wybraną dowolną kawę serwowaną w restauracji BURSZTYNOWA (
BISTRO-SERY-WINA), znajdującej się przy ul. Nowy Świat 37 w Warszawie (00 – 029), otwartej w godzinach: niedziela – czwartek: od godz. 12:00 do godz. 21:00 oraz piątek – sobota: od godz. 12:00 do godz. 22:00. Rynkowa wartość nagrody wynosi ok. 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złote 00/100).

3.2 Każdy uczestnik promocji, który chce otrzymać nagrodę, musi spełnić w okresie trwania promocji (tj. od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.) łącznie następujące warunki:

-       zapoznać się z regulaminem promocji,

-       zrealizować warunek promocyjny, o którym mowa w pkt. 2.3 regulaminu,

-       okazać oryginał dowód zakupu (potwierdzający zrealizowanie warunku promocyjnego) pracownikowi lokalu

BURSZTYNOWA (BISTRO-SERY-WINA), znajdującego się przy ul. Nowy Świat 37 w Warszawie,

-       zrealizować / odebrać nagrodę w promocji ww. lokalu. Organizator zastrzega, iż pracownik lokalu może zaznaczyć na odwrocie oryginału dowodu zakupu zrealizowanie / wydanie nagrody i potwierdzić to podpisem.

3.3 Uczestnik nie może zastrzec szczególnych właściwości nagrody, ani żądać otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

3.4 Organizator przygotował 500 (słownie: pięćset) sztuk nagród z pkt. 3.1 regulaminu. Nagrody będę wydawane / realizowane aż do momentu wyczerpania puli tych nagród, nie później jednak niż do dnia 30.09.2020 r.

3.5 Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość (...) nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza 2.000,00 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiącą przychód z tej działalności.  

3.6 Organizator ma prawo w każdym momencie trwania promocji odmówić uczestnikowi przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem (tj. np. fikcyjnych zakupów produktów promocyjnych i/lub dokonywania zwrotów zakupionych produktów promocyjnych itp.) po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.

 

4. Reklamacje

 

4.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego promocji, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania promocji za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek ul. Gen. F. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres e-mail organizatora: spomlek@spomlek.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 14.10.2020 r.

4.2 Każda reklamacja powinna zawierać:

-       imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego,

-       dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.

4.3 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 28.10.2020 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez organizatora.

4.4 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 

5. Dane osobowe

 

5.1 Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania promocji przez uczestników jest Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek ul. Gen. F. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. (+48 83) 35 11 489, fax (+48 83) 35 28 490, NIP 538-000-26-04,REGON 000867667, adres e-mail: spomlek@spomlek.pl, strona internetowa: www.spomlek.pl.

5.2 Administrator danych osobowych informuje, że:

a)dane osobowe uczestnika promocji pozyskane przez administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie
w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszej promocji, tj. rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot. promocji, oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją promocji,

b)dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do promocji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,

c)podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania dot. promocji,

d)uczestnikowi przysługuje:

-   prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych,

-   prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

-   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,

oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora, tj. Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek ul. Gen. F. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski lub na adres e-mail: spomlek@spomlek.pl

e)uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

f)dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia promocji, tj. podmiotom uczestniczącym w wydaniu / realizacji nagrody, operatorom pocztowym / przewoźnikom, podmiotom obsługującym administratora danych osobowych prawnie i księgowo,

g)dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z promocją, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

h)dane osobowe uczestników promocji nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,

i)nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

 

6. Postanowienia końcowe

 

6.1 Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

6.2 Udział w promocji jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w promocji. Przystąpienie do promocji oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu.

6.3 Regulamin promocji jest jawny i powszechnie dostępny w biurze organizatora:

Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek ul. Gen. F. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski oraz na stronie internetowej organizatora: www.bursztynowabistro.pliwww.skarbyserowara.pl

6.4 Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 847 ze zm.).

6.5 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia promocji.

 

 

O R G A N I Z A T O R

Bursztynowa Bistro

ul. Nowy Świat 37

00-029 Warszawa

Rezerwacje: +48  519 310 110

Zarezerwuj stolik